ติดตามรับฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงจากทหารเรือได้ทาง www.voiceofnavy.com และ Facebook Page เสียงจากทหารเรือ

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ : 19 เมษายน 2564

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ
กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 7660 และ 0 2475 7674