'สถานี' หมายความว่า สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ เรียกชื่อว่า 'ส.ทร.' มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 'Voice of the Royal Thai Navy' เรียกชื่อย่อว่า V.O.N.

วัตถุประสงค์การดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง
๑. เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงหลักของประเทศด้านความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

๒. เป็นสื่อเข้าถึงประชาชนในการประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคงทางทะเล

๓. กระจายข่าวสารของกองทัพเรือ และของหน่วยราชการให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว

๔. เป็นสถานีวิทยุนำทางให้แก่อากาศยานของกองทัพเรือ โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินกับเป็นสถานีกระจายข่าวสารให้แก่เรือของกองทัพเรือ

๕. ประชาสัมพันธ์กิจการและงานของกองทัพเรือ

๖. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งของกองทัพเรือต่อประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๗. แจ้งและเตือนภัยเกี่ยวกับสภาพอากาศ อุทกภัย ภัยพิบัติทางทะเล และแผ่นดินไหว

๘. เป็นสื่อในการช่วยเหลือ ผู้ประสพทางทะเลในพื้นที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

๙. เป็นสื่อในการปฏิบัติการจิตวิทยาต่อกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะด้านทะเลและในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

๑๐. ให้ความรู้ด้านสมุทรสาสตร์และอุทกศาสตร์

๑๑. ให้ความรู้ความบันเทิงแก่หน่วยทะเลและประชาชนในท้องถิ่น และในพื้นที่ใกล้เคียง

๑๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่ง

๑๓. ถ่ายทอดเสียงและกระจายเสียงพิธีสำคัญต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมทั้งพิธีและราชการสำคัญ ๆ ของประเทศ

๑๔. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ตามนโนบายของรัฐบาล ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

๑๕. ใช้เป็นแหล่งพัฒนากำลังพลของกองทัพเรือให้มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการด้านการกระจายเสียงให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

๑๖. ต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายตรงข้าม

๑๗. แจ้งเวลามาตรฐานของประเทศไทย และประชาสัมพันธ์ประกาศชาวเรือ

สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,057
ทั้งหมด
808,698