ส.ทร. ๑๐ ตราด->โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

  วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.วิชิตชัย  ตันติกูล หัวหน้าส่วนรายการ ส.ทร. ๑๐ ตราด เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ณ ทีทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด และบริเวณโครงการขุดสระน้ำทุ่งมาบน้อย ม.๔ ต.วังกระแจะ อ.เมือง  จ.ตราด 
  สระน้ำทุ่งมาบน้อย ตั้งอยู่ในหมู่ ๔ บ้านปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งในเขตตำบลวังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้และพืชไร่ต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมากในช่วงฤดูผลไม้ และเป็นช่วงฤดูแล้ง  ลำรางสาธารณะ หรือ สระเก็บน้ำสาธารณะก็มีน้ำปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำของเกษตรกร ทำให้เกิดปัญหาต่อผลผลิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยทั่วไป รัฐบาลจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยและบรรเทาภัยแล้งของเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูก ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมต่อไป

------>ฟังแถลงข่าว โครงการขุดสระน้ำทุ่งมาบน้อย  ม.๔  ต.วังกระแจะ  อ.เมือง  จ.ตราด 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
996
ทั้งหมด
1,761,967