กิจการฯ รับสมัครข้าราชการใน ทร. เพื่อคัดเลือกเป็น จนท.ส.ทร.วาระ ต.ค.๖๓

  โทรเลข และแบบฟรอม์ หนังสืออ้างอิงสอบ จนท.สทร. (เอกสารสำหรับสอบไป ส.ทร. ตาม link หรือ download ด้านลาง)

ความรู้เกี่ยวกับการสถานีวิทยุกระจายเสียงและการผลิตรายการ

1

ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วย กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๘

ดาวน์โหลด

2

คู่มือการปฏิบัติงานของ ส.ทร.

ดาวน์โหลด

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียง

3

พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

ดาวน์โหลด

4

พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓

ดาวน์โหลด

5

พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

6

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

7

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

8

ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖

ดาวน์โหลด

9

ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕

ดาวน์โหลด

10

ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณ๊เกิดภัยหรือฉุกเฉิน

ดาวน์โหลด
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
917
ทั้งหมด
1,761,888