รับสมัตรไป ส.ทร. วาระ เม.ย.61

18/12/2017 13:00
 

ดาวน์โหลด เอกสารอ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบฯ ไป ส.ทร. ข้างล่าง

1. คู่มือการปฏิบัติงาน ส.ทร ดาวน์โหลด
2. พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
3. พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
4. พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด
5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
6. ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
7. ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
8. ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
9. ระเบียบ ทร. ว่าด้วยกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
507
ทั้งหมด
319,141