ส.ทร.๖ สงขลา -> New

04/12/2017 16:15
 

วันนี้ เวลา ๑๑๓๐ กองทัพเรือ โดย ทรภ.๒ จัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ และป้องกันยาเสพติด ในพื้นที่ ทรภ.๒ โดยมี น.อ.อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล รองเสธ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมกว่า ๗๐ คน รองเสธ.ทรภ.๒ กล่าวว่า “ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเป็นผู้นำ ห่างไกลจากยาเสพติด และนำความรู้ที่ได้รับ นำความเจริญเข้าสู่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป ”  สำหรับการจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ และป้องกันยาเสพติด ในพื้นที่ ทรภ.๒ ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงระดับพื้นที่ในเขต ทรภ.๒ ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในการเป็นผู้นำชุมชนให้กับเยาวชน และสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด รวมถึงการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความแตกต่าง ทั้งด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนได้นำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนของตนเอง เพื่อประเทศชาติต่อไป / ทีมข่าว ส.ทร.๖ สงขลา../รายงานข่าวต้นชั่วโมง ทร.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
350
ทั้งหมด
272,771