นายกรัฐมนตรี เปิดงานงานวันครู ชื่นชมอาชีพครูมีเกียรติ พร้อมแนะ ให้บ่มเพาะความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม

16/01/2020 13:00
 

         พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังถือปฏิบัติตาม โดยพลเอก ประยุทธ์ ได้มอบคำขวัญวันครู คือ "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" พร้อมกล่าวว่า การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนปลูกฝังการคิดและวิเคราะห์ตามหลักการที่ถูกต้อง ทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีอาชีพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งนอกจากที่ต้องบ่มเพาะความรู้แล้ว ต้องส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยขอให้ครูทุ่มเทและเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ เพื่อปรับตัวด้านการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงจะได้รู้เท่าทันเด็กยุคใหม่ ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานและการศึกษาเพิ่มเติมของครูอย่างเต็มที่ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จ ช่วยให้เยาวชนมีความรู้และภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
372
ทั้งหมด
1,761,343