รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีบังผลบังคับใช้วันนี้

20/10/2019 16:00
 

     นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องดำเนินมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ 5 ฉบับที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 ก.พ.โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติอื่นใด ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ได้แจ้งมาที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ แต่จะแจ้งไปที่กรรมการโดยตรง ซึ่งไม่ว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติอย่างไร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติต้องทำตาม แต่ในขณะนี้ยังคงต้องดำเนินมาตรการจำกัดการใช้ตามมติเดิม ไม่เช่นนั้นกระทรวงเกษตรฯ จะผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ แต่ทั้งนี้ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรในด้านต่างๆ ไว้แล้ว สำหรับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ฉบับนั้นมีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ซึ่ง เกษตรกรผู้ใช้ ผู้รับจ้างพ่น ผู้ขาย ผู้นำเข้า/ผู้ผลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ใช้และผู้รับจ้างพ่นสารเคมีทั้ง 3 ชนิดต้องผ่านการอบรม และหรือผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเนื้อหาที่อบรมประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้/อันตรายจากการใช้ ความเป็นพิษต่อร่างกาย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การอบรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดและบทบาทหน้าที่ในฐานะที่แต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบการใช้ 3 สารภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,247
ทั้งหมด
782,210