กรมการจัดหางาน ปล่อยเงินกู้ยืมจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน วงเงินสูงสุด 200,000 บาท สร้างโอกาสให้แรงงานนอกระบบขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่

17/07/2019 09:00
 

         นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีส่วนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมีจำนวนมากถึง 21.2 ล้านคน ด้วยการส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ ในรูปแบบของการรับงานไปทำที่บ้าน และเพื่อเกิดการรวมกลุ่มกัน มีการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง โดยกรมการจัดหางานมีกองทุนหมุนเวียน ให้ผู้กับรับงานไปทำที่บ้าน ได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ส่วนวงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2548 จนถึงปัจจุบันมีผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งจดทะเบียนกับกรมการจัดหางานแล้วจำนวน 859 ราย/กลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 5,506 คน ปล่อยกู้ไปแล้ว 42,186,000 บาท โดยในปี 2562 นี้ ได้รับอนุมัติให้ปล่อยกู้ จำนวน 7,000,000 บาทดำเนินการปล่อยกู้ไปแล้ว 44 ราย/กลุ่ม ยังมีเงินคงเหลือที่สามารถปล่อยกู้ได้อีกจำนวน 2,005,000 บาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,427
ทั้งหมด
1,773,900