กทม.พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

16/07/2019 10:00
 

    นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น ที่หน้าหน้าศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนครฯ โดยภายในงาน มีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 10-17 ก.ค.   ได้แก่ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก   ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 13 “กัณฑ์นครกัณฑ์” ซึ่งเป็นกัณฑ์สุดท้ายของการเทศน์มหาชาติ และในเช้าวันนี้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 68 รูป    ด้านบรรยากาศการทำบุญของประชาชน ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นในหลายๆวัด อาทิ  ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ในช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก โดยประชาชนส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดสีขาว และพาครอบครัวทยอยเดินทางเข้ามาทำบุญที่วัดอย่างต่อเนื่อง พร้อมถวายภัตตาหารของคาวของหวานเครื่องอุปโภคต่าง ๆ และดอกไม้ธูปเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  นอกจากนี้ประชาชน ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียนเพราะอาจจะไม่สะดวกในช่วงเย็นจึงมาเวียนเทียนด้วยตนเองในช่วงเช้า การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ การถวายผ้าอาบน้ำฝน การถวายสังฆทาน การถวายเทียนพรรษา การปล่อยนกปล่อยปลา พร้อมเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถภายในวัด สำหรับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ประการแรกเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 โดยมีใจความสําคัญคือ อริยสัจ 4 อันหมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ประการที่สอง เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก และประการสุดท้าย เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จึงเป็นการสมควรที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและน้อมนําหลักธรรม มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
124
ทั้งหมด
1,189,904