เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผย ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนจากโรคไข้เลือดออก สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

16/06/2019 14:00
 

            นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ช่วงฤดูฝน ผู้ประกันตนอาจเจ็บป่วยจากโรคติดต่อที่มาพร้อมกับหน้าฝน โดยเฉพาะไข้เลือดออก หากผู้ประกันตนเจ็บป่วย สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล ที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน หลังจากนั้น ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้ง ไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งนั้น สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อน สามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ที่มีชื่อ เลขที่บัญชีของผู้ประกันตน หากข้อสงสัยสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 956 2503 หรือโทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
906
ทั้งหมด
158,818