กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 โดยจะ

12/06/2019 08:00
 

            นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ // โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และ โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนนั้น   สำหรับ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การขุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ำการปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้า และป้ายเตือนให้ลดความเร็ว การทำความสะอาดผิวจราจร การจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน รวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเชิญชวนจิตอาสาประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายน 2562    ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวนี้ จะมีพิธีเปิดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ที่บริเวณพื้นที่เป้าหมาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินี้ เน้นบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ และเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,428
ทั้งหมด
782,391