ธ.ก.ส. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร ล่าสุด ครม.อนุมัติงบเพิ่มให้ ธ.ก.ส. กว่า 5 พันล้านบาท เพื่อบริหารโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและป

15/03/2019 10:00
 

        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ชี้แจงถึงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรว่า ผลการดำเนินงานที่สำคัญของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2562 มีโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 4.49 หมื่นราย คิดเป็นเงิน 4,292 ล้านบาท ระยะที่ 3 มีเกษตรกรเข้าร่วม 6,560 ราย เป็นเงิน 561 ล้านบาท ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่ 2 จ่ายสินเชื่อแล้วกว่า 1.35 แสนราย เป็นเงิน 6,566 ล้านบาท โครงการชำระดีมีคืน ดำเนินการคืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรแล้ว 3,051 ล้านบาท  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายสินเชื่อ 1.32 แสนราย เป็นเงิน 6,401 ล้านบาท ขณะที่มาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ ประกอบด้วย โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. มีเกษตรกรแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 3.23 ล้านราย เงินคงเหลือ 7.12 แสนล้านบาท โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย มีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้รับการลดดอกเบี้ยแล้ว 2.91 ล้านราย จากต้นเงิน 6.6 แสนล้านบบาท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มี.ค. มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.จัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก 5,063.73 ล้านบาท และอนุมัติงบกลางปี 2562 วงเงิน 265 ล้านบาท เพื่อให้นำไปบริหารโครงการ เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกร ปีการผลิต 2561/2562 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,293
ทั้งหมด
345,708