สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาหลายฉบับ ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

14/03/2019 10:00
 

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นพิเศษวันนี้ มีวาระพิจารณาเรื่อง ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทำกฎหมายรองรับการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพในยุคดิจิทัล  รายงานผลการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ  ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562  รายงานผลการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาพรวมของยางพารา ทั้งระบบ  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมไทย  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณาอีกหลายเรื่อง เช่น รายงานการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รายงานประจำปีของศาลรัฐธรรมนูญ  รายงานประจำปี ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และรายงานประจำปี 2559 และ 2560 ของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,191
ทั้งหมด
345,606