นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน พร้อมระบุ สมาชิกอาเซียนต้องร่วมกันพัฒนาด้านการขนส่ง ให้เป็นหัวใจสำคัญเพิ่มขีดความสามารถให้กั

08/11/2018 13:00
 

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 24 และกล่าวเปิดการประชุมว่า ตลอดระยะเวลาของความร่วมมืออาเซียนกว่า 50 ปี ประเทศสมาชิกมีการดำเนินโครงการความร่วมมือก่อให้เกิดความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าจนเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งการขนส่งมีส่วนสำคัญทำให้เศรษฐกิจการค้าการลงทุนของอาเซียนมีความเจริญก้าวหน้าและจะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในอนาคต เพราะการขนส่งและความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้า แรงงาน ประชาชน อาเซียนจึงควรเร่งสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ  โดยการขนส่งทางอากาศ จะต้องร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่การเป็นตลาดการบินร่วมที่เข้มแข็ง   การขนส่งทางบก จะต้องร่วมกันเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ โดยการเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมทางบก ทางรางที่ยังขาดหาย  ขระที่การขนส่งทางน้ำ จะต้องร่วมมือ สู่การเป็นตลาดการขนส่งทางน้ำร่วมอาเซียน ส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ  ลดปัญหาอุปสรรคในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารนำไปสู่การขนส่งในอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ   และในโอกาสที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ไทยจะผลักดันความร่วมมือทุกประเทศในทุกๆ เวที ครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติ นอกเหนือจากมิติของการขนส่งเพื่อให้อาเซียนมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกมีอำนาจในการต่อรองซึ่งจะส่งผลดี โดยเฉพาะด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว มีความร่วมมือและเดินหน้าไปด้วยกันอย่างบูรณาการและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,309
ทั้งหมด
345,724