กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ เตรียมพร้อมแรงงานเกษียณอย่างมีคุณภาพ ปลอดภาระหนี้ นำไปสู่ค

15/05/2018 12:00
 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่าจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 พบว่าประชากรสูงอายุ คืออายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยทำงานลดลง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานกลุ่มนี้ ก้าวเข้าสู่การเป็นประชากรสูงวัยที่มีคุณภาพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุขึ้น โดยส่งเสริมความรู้ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีอายุ 45 ปีขึ้น โดยมุ่งเน้นใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถดำรงชีพภายหลังเกษียณ โดยปลอดจากภาระหนี้สิน ด้วยการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มิติที่ 2 ด้านสุขภาพ การให้ความรู้ในเรื่องดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจ เพื่อให้เกิดความสมดุลชีวิต มิติที่ 3 ด้านสังคมเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐ  นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่แรงงานที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย สำหรับสถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 0383 หรือ 0 2245 6774
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
52
ทั้งหมด
550,963