อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้

14/03/2018 14:00
 

 

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ประกาศมีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในวงกว้างนั้น ในขณะนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการ รวมถึงหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่กำหนดให้เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ จัดสรรให้ ตัวละ 3 บาท และเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จัดสรรให้ตัวละ 30 บาท เพื่อดำเนินการป้องกันควบคุมโรค โดยสนับสนุนเป็นค่าวัคซีนพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์ในการฉีด

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยที่เจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตลอดจนสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์จรจัดและสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะได้เช่นกัน

 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
479
ทั้งหมด
319,113