บอร์ด สปสช. เห็นชอบงบกองทุนรักษาพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 62 จำนวน 7.4 พันล้านบาท เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับบริการเสมอภาคกับสิทธิอ

13/03/2018 09:00
 

             

           ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานบอร์ด สปสช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณกองทุนรักษาพยาบาล อปท. ปี 62 จำนวนกว่า 7.4 พันล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากปี 61 ซึ่งจัดสรรที่จำนวน กว่า 6.8 พันล้านบาท  โดยเพิ่มขึ้นจากปัจจัยการใช้หลักเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย หรือ DRG ฉบับที่ 6 ที่มีการปรับอัตราการจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยใน และกรณีผู้ป่วยสิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งจะทำให้งบประมาณที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5   นอกจากนี้ ยังมีจำนวนผู้มีสิทธิที่เพิ่มขึ้น ทั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รวมอัตราบรรจุใหม่ 20,000 ตำแหน่ง และบุคคลในครอบครัว   รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวอีกว่า การประมาณการงบสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 สปสช.จะมีการแจ้งยอดที่ได้คาดการณ์งบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อพิจารณาจัดเตรียมงบประมาณต่อไป   ทั้งนี้ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2556 และมอบให้ สปสช.ทำหน้าที่บริหาร  เพื่อให้เกิดระบบคุ้มครองความมั่นคงด้านสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว   ให้ได้รับบริการที่เสมอภาคกับสิทธิอื่น และลดภาระความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งสิทธิประโยชน์มีความเสมอภาคและทัดเทียมระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
321
ทั้งหมด
272,742