กระทรวงแรงงาน เดินหน้าสานต่อนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาแรงงาน เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นอย่างยั่งยืน

13/02/2018 15:00
 

 นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ถึงแผนการดำเนินโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูจากความพร้อม ความถนัด ทักษะเบื้องต้นของผู้มีรายได้น้อย แบ่งเป็น 2 โครงการ รวมกว่า 1 ล้านคน ได้แก่ หลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ หรือช่างชุมชน ที่มีผู้ลงทะเบียนฝึกอาชีพไว้ 81,000 คน และหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ มีผู้ลงทะเบียนฝึกอาชีพ 919,000 คน ขณะเดียวกันยังมีมาตรการจูงใจผู้มีรายได้น้อยเข้ามาฝึกทักษะ ด้วยการสนับสนุนเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ด้วยนิยามที่ว่า “อย่าเอาแต่หาปลามาให้เขากิน แต่จงสอนให้เขารู้วิธีจับปลากินเอง” เป็นไปตามกลไกลประชารัฐ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงาน มีการประเมินผล/ติดตามการทำงานเป็นระยะ เริ่มฝึกอาชีพตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคมนี้ คาดว่าจะบรรลุผลทันทีในเดือนกันยายน มุ่งหวังให้ผู้มีรายได้น้อยทำงานเป็น มีทักษะการทำงานและมีอาชีพมีงานทำหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,648
ทั้งหมด
350,082