ยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก และภาพต้นฉบับจดหมายเหตุไทยสมัย ร.5 และ ร.6 เป็นมรดกโลก ปี 60

07/12/2017 10:00
 

            นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก 35,427 รายการและภาพต้นฉบับ 50,000 ภาพ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ประจำปี 2560 ที่เก็บรักษาไว้ยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ซึ่งฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งรวบรวมจากฟิล์มกระจกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงฉายไว้ สะท้อนถึงหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้านสังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศของสยาม แสดงถึงบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ที่มีความสำคัญระดับประเทศและนานาชาติ โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2520 ปัจจุบันหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้สแกนจัดเก็บเอกสารดังกล่าวในรูปแบบดิจิทัลไฟล์เพื่ออนุรักษ์ต้นฉบับและให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกนั้น ประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมาแล้ว 4 รายการ ประกอบด้วย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง หลักที่ 1 เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ 5 จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ และบันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์อายุกว่า 100 ปี ซึ่งบันทึกไว้ช่วงในรัชสมัยรัชกาลที่ 5
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
355
ทั้งหมด
272,776