เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ดำเนินโครงการโคกหนองนาโมเดล เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ

23/02/2021 12:00
 

            เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก โดยรัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาจากฐานราก และสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านทรงวางแนวทางการพัฒนา ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในลักษณะการพึ่งตนเอง โดยทรงใช้คำว่า “ระเบิดจากข้างใน” นั่นคือ ทำให้ชุมชน หมู่บ้าน มีพื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรก่อน แล้วจึงสร้างความเจริญ และยกระดับเศรษฐกิจให้สูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งจะนำพาประเทศไทยให้ไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” อย่างแท้จริง”โครงการโคกหนองนา เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพดำเนินการต่อยอดพัฒนาขยายพื้นที่ปลูกข้าว จัดทำศาลาพักผ่อนเพื่อให้ประชาชนที่มาเยี่ยมโครงการได้มีที่พักผ่อนติดชายน้ำ ทั้งนี้โครงการโคกหนองนา กองทัพเรือ พื้นที่เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ใช้พื้นที่บริเวณเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพฯ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน  สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเยี่ยมชมโครงการ โคกหนองนา กองทัพเรือ พื้นที่เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-411-3665 หรือ 02-475-5270 โดยโครงการ โคกหนองนา กองทัพเรือ พื้นที่เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดให้เยี่ยมชมได้วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,347
ทั้งหมด
470,597