มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตาก มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

16/10/2020 20:00
 

 

  

        มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ได้แก่ กระเป๋าเป้และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จำนวน 281 คน โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตากและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานในครั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจังหวัดตาก สุโขทัย กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 921 คน คณะครู และบุคลากร จำนวน 86 คน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการขับเคลื่อนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,209
ทั้งหมด
2,034,586