ครม.อนุมัติงบ 70 ล้านบาท ให้เจ้าหน้าที่ปราบยาเสพติด พร้อมเห็นชอบเพิ่มสวัสดิการพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

10/09/2020 15:00
 

      น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   เปิดเผยว่า   คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้มีการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 จำนวนไม่เกิน 10,700 อัตรา เฉลี่ยคนละ 6,570 บาท รวมเป็นเงิน 70 ล้านบาท     เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด แยกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในระดับภูมิภาค จำนวน 8,025 อัตรา,// กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดหน่วยงานส่วนกลางจำนวน 1,605 อัตรา //และกลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้พิจารณาทั้งจากส่วนกลาง ภูมิภาค และกรณีทุพพลภาพ จำนวน 1,070 อัตรา

            นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใน 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมแพทย์หรือค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการรักษาในคลินิกพิเศษหรือคลินิกนอกเวลาของสถานพยาบาลของทางราชการ โดยมีสิทธิ์เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินครั้งละ 300 บาท รวมแล้วไม่เกินปีงบประมาณละ 3,600 บาท ส่วนที่ 2 คือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลในครอบครัว กรณีเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของเอกชนหรือคลินิกเวชกรรม มีสิทธิ์เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกินปีละ 3,600 บาทต่อครอบครัว 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,551
ทั้งหมด
2,053,186