กระทรวงแรงงาน จัดโครงการจ้างแรงงานเร่งด่วนแก้ปัญหาคนว่างงาน พร้อมเปิดหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพ เสริมศักยภาพและสร้างรายได้ให้แรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ

30/07/2020 15:00
 

      วานนี้ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 65,297,000 บาท เพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ว่างงาน หรือเกษตรกรทำงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร ให้มีโอกาสเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Re-Skill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี นำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 กิจกรรมหลักๆ ได้แก่

     1.การจ้างงานเพื่อไปทำงานสาธารณะ กิจกรรมที่เห็นได้ชัดคือกิจกรรมการจ้างแรงงานในพื้นที่ชุมชน ไปทำงานสาธารณะประโยชน์ อย่างเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างต้นภัยโควิด-19 ระยะที่ 1 พื้นที่ดำเนินการ 17 จังหวัด จำนวน 30 ฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งจ้างพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ ผู้ที่เพิ่งตกงานและย้ายกลับมาอยู่ชนบท สามารถจ้างผู้ใช้แรงงานได้จำนวนทั้งสิ้น 1,104 คน เพื่อไปทำกิจกรรมในฟาร์ม       ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ จะมีกิจกรรมสาธารณะปรับปรุงพื้นที่ ปรับแปลงนา โดยจะได้เงินค่าตอบแทน 300 บาท ต่อวัน ในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน หากมีความชำนาญ นายจ้างอาจจะเลือกไปประกอบอาชีพนั้น ๆ แล้วแต่ศักยภาพและความชอบ 

    2.การฝึกทักษะอาชีพให้กับพี่น้องแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ ที่สามารถรวมกลุ่มได้ 20 คน สามารถมาขอรับการสนับสนุน จากสำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ได้ในทุกๆ จังหวัด โดยแจ้งความประสงค์ขอรับความรู้ในหลักสูตรการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ทางกระทรวงแรงงานเคยได้รับจัดสรรงบประมาณ ในโครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าเรียนฟรี ผู้ที่สนใจสามารถโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กรณีอยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,318
ทั้งหมด
1,392,107